Πεδίο εφαρμογής και ισχύος

Οι Γενικοί Όροι ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας belvederebespoke.gr και τη συμβατική σχέση μεταξύ της belvederebespoke.gr και των μελών / χρηστών της.

Το μέλος επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Γενικούς Όρους κάθε φορά που εισέρχεται ως χρήστης στην ιστοσελίδα belvederebespoke.gr

Το belvederebespoke.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και άνευ αιτιολόγησης, αυτούς τους Γενικούς Όρους και να δημοσιεύσει την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση στην ιστοσελίδα www. belvederebespoke.gr.

 

Ηλεκτρονικό κατάστημα www. belvederebespoke.gr

Σκοπός: Η περιορισμένης χρονικής διάρκειας εξυπηρέτηση, της επιθυμίας πελατών συγκεκριμένων καταστημάτων πώλησης αλκοολούχων ποτών, για εγχάραξη του προϊόντος Belvedere Bespoke με προσωπικό μήνυμα.

 

Λίστα συμμετεχόντων καταστημάτων

Κάβα Πόλη Καταστήματα
DESTILADO Θεσσαλονίκη 1
SEIRIOS Θεσσαλονίκη 2
THEODORIDIS Θεσσαλονίκη 4
ABATZIS Θεσσαλονίκη 1
CAVA DROSIA Αθήνα 1
CELLIER Αθήνα 4
OAK Αθήνα 2
ANTHIDIS Αθήνα 3
NEKTAR Αθήνα 1
CANAVA Αθήνα 1
HOUSE OF WINE Αθήνα 1

 

Δικαιοπρακτική ικανότητα

Η είσοδος και χρήση της ιστοσελίδας / ηλεκτρονικού καταστήματος belvederebespoke.gr  είναι δυνατή μόνο για ενήλικα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

 

Αλλαγή όρων

Το belvederebespoke.gr  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης, αφού πρώτα ενημερώσει τους επισκέπτες του, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν το υπάρχον νομικό πλαίσιο.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Όλες οι διαφορές μεταξύ του belvederebespoke.gr  και ενός (υφισταμένου ή πρώην) χρήστη σχετικά με τους Γενικούς Όρους, υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

Ρήτρα ασφαλείας

Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των Γενικών Όρων καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή / και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν, όσο είναι δυνατόν, το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων από οικονομικής άποψης. Το ίδιο ισχύει και για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους Γενικούς Όρους.

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ενημέρωση περί κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

To GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2016. Τηρώντας τους κανόνες Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή σας συγκατάθεση, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, την τήρηση των νομικών και φορολογικών υποχρεώσεών μας αλλά και την  επικοινωνία μας μαζί σας με διάφορους τρόπους και μέσα.

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με μόνο σκοπό να ικανοποιήσει την παραγγελία σας. Η εταιρεία μας συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά μας τα έχετε γνωστοποιήσει κατά τη συναλλαγή σας με την εταιρεία μας μέσω της ιστοσελίδας μας

Τα στοιχεία που επεξεργάζεται η εταιρεία μας είναι α) δεδομένα ταυτοποίησης (π.χ. όνομα, επώνυμο), β) δεδομένα επικοινωνίας (διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου κλπ) και γ) δεδομένα πληρωμής (χρεωστικές / πιστωτικές κάρτες κλπ). Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε άλλες εταιρείες ή οργανισμούς, πλην των όσων προβλέπονται από τη φορολογική και λοιπή νομοθεσία.

Η εταιρεία μας δεν προτίθεται να προβεί σε αποθήκευση και περαιτέρω χρήση ή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών που θα την επισκεφθούν, πέρα από την ολοκλήρωση της εργασίας για την οποία έχει λάβει ύπαρξη.

Σε κάθε περίπτωση δικαιούστε να απευθύνεστε  στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του χρήστη, πρέπει να είναι πλήρη και αληθή και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ισχύουσα διεύθυνση e-mail, εφόσον πραγματοποιείται αγορά με πιστωτική κάρτα.

Γενικές υποχρεώσεις μελών

Τεχνικές παρεμβάσεις

Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας belvederebespoke.gr

Τα μέλη/χρήστες απαγορεύεται να προβούν σε ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής της, ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρενοχλούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας belvederebespoke.gr

Λειτουργία Αγοράς

Αληθή στοιχεία για το αντικείμενο πώλησης.
Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να δίνει αληθή στοιχεία για το προσφερόμενο προϊόν και να ενημερώνει πλήρως για τις λεπτομέρειες πληρωμής και παράδοσης. Όλα τα γνωστά ελαττώματα του προϊόντος και/ή της συσκευασίας πρέπει να αναφέρονται.

Αποκλεισμός ευθύνης της belvederebespoke.gr 

Ο διαχειριστής του belvederebespoke.gr δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που τα στοιχειά που καταχωρηθούν από τον πελάτη για την εγχάραξη του προϊόντος είναι εσφαλμένα. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να συμπληρώσει οποιαδήποτε φράση επιλογής του σε λατινικούς χαρακτήρες και ως 17 στοιχεία μαζί με τα κενά. Δεν έχει τη δυνατότητα να υπερβεί το συγκεκριμένο αριθμό. Ωστόσο αν η φράση καταχωρηθεί εσφαλμένα και δεν γίνει επικοινωνία με την εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας του ιστοτόπου για διόρθωση, ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία για την εσφαλμένη εγχάραξη.

 

Συλλογή Δημογραφικών Δεδομένων μέσω Google Analytics.

Κατά την επίσκεψη σας στο www. belvederebespoke.gr   συλλέγονται τα δημογραφικά στοιχεία σας (ηλικία, φύλο, ενδιαφέροντα) σύμφωνα με την πολιτική της Google, τα οποία χρησιμοποιούνται καθαρά σαν πεδίο αναφοράς.

 

Cookies

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης, την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του.

Ο ιστότοπος www. belvederebespoke.gr χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο πελάτης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie, ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες του ιστότοπου belvederebespoke.gr.

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το www. belvederebespoke.gr  δεν αποθηκεύει τα δεδομένα πιστωτικών καρτών.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, γίνονται με την χρήση πιστοποιητικού SSL και συνεπώς, είναι κρυπτογραφημένες, παρέχοντας την μέγιστη δυνατή ασφάλεια ενάντια στην υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του belvederebespoke.gr, προκειμένου να παραγγείλετε την προσφερόμενη υπηρεσία, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να πραγματοποιηθεί η παραγγελία σας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου www.belvederebespoke.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.belvederebespoke.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.belvederebespoke.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.